Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z portalu festiwalaktywnosci.pl

ver.1 (01.09.2018 r.)

 

§ I Definicje

GUP – Gdański Urząd Pracy, organizator Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów

Portal – platforma internetowa udostępniana za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.festiwalaktywnosci.pl

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu festiwalaktywnosci.pl oraz udostępnianych w nim usług.

FPiAS - Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów

 

§ II Postanowienia ogólne

Portal festiwalaktywnosci.pl zwanym dalej Portalem jest inicjatywą Gdańskiego Urzędu Pracy

Celem portalu jest bezpłatne udostępnianie wiedzy o Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów.

 Korzystanie ze wszystkich funkcji Portalu jest całkowicie bezpłatne. 

Głównym administratorem Portalu, odpowiedzialnym za jego zarządzanie, w tym bezpośrednie wprowadzanie treści, a w szczególności ofert pracy, jest GUP.

Portal obejmuje zarówno serwis internetowy www.festiwalaktywnosci.pl,  jak i wszelkie działania powiązane z marką FPiAS prowadzone w internetowych mediach społecznościowych.

Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy jego niektóre postanowienia odsyłają do uregulowań szczególnych.

 

§ III Korzystanie z Portalu

 

Portal może być udostępniany przez GUP.

Użytkownik, czyli każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług w nim dostępnych, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz materiałów informacyjnych, w szczególności artykułów, jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest: zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub materiałów zamieszczonych w Portalu lub ich części bez wcześniejszej, pisemnej zgody GUP.

 

§ IV Obowiązki Użytkownika

Każdy Użytkownik Portalu zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie. W sposób szczególny oznacza to zakaz:

a) prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej i reklamowej,

b) dokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.

 

§ V Odpowiedzialność Lidera oraz Partnerów

 

GUP oraz WUP nie odpowiadają za działania Użytkowników stojące w oczywistej sprzeczności z treścią niniejszego Regulaminu.

GUP oraz WUP nie odpowiadają za informacje pobrane z Portalu ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników.

GUP oraz WUP nie ponoszą odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

GUP oraz WUP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do konta Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (wirusami).

 

§ VI Dane osobowe

 

GUP przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w tejże zgodzie.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Lidera na adres Gdański Urząd Pracy, ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.


§ VII Warunki techniczne korzystania z Portalu

 

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputera, telefonu komórkowego, tableta) mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (GUP rekomenduje korzystanie z przeglądarki internetowej typu Firefox v. 24 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

 

§ VIII Postanowienia końcowe

 

Siedzibą Portalu jest Gdański Urząd Pracy (ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk).

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.