Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin udziału w Festiwalu

Poniżej plik do pobrania

Regulamin korzystania z serwisu

Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.festiwalaktywnosci.pl jest Gdański Urząd Pracy.
Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne
Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
Dane zamieszczone w serwisie internetowym chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Gdańskiego Urzędu Pracy.
Korzystanie z serwisu internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu
Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Festiwalu w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody GUP, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie, z zastrzeżeniem ust. 6.
Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Festiwalu, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla GUP lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Festiwalu jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody GUP

W przypadku uzyskania pisemnej zgody na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym GUP rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Festiwalu poprzez podanie źródła w postaci www.festiwalaktywnosci.pl
Otrzymując dostęp do stron Festiwalu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. GUP nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności GUP
Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez GUP wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
GUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad
Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
GUP ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Organizator

Patroni medialni

patroni medialni 2